Základná škola Okružná 17, 071 01 Michalovce

Školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ – ISCED 1, ISCED 2

2011/2012

Školský vzdelávací program Základnej školy Okružná 17 Michalovce

“Nie je škola, ako škola”

Vzdelávací program:

Stupeň vzdelania: ISCED 1, ISCED 2

Dĺžka štúdia: I. stupeň – 4 roky, II. stupeň – 5 rokov

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijná forma: denná

Druh školy: štátna

Predkladateľ:

Názov školy: Základná škola Okružná 17

Adresa: Okružná 17, 071 01  Michalovce

IČO: 17080754

Riaditeľ školy: Mgr. Eleonóra Kanócová

Koordinátor pre tvorbu ŠVP:

ISCED 1 – Mgr. Monika Tomovčíková

ISCED 2 – Mgr. Eleonóra Kanócová

Ďalšie kontakty:

tel./fax.: 056/ 642 34 25

tel.: 056/ 642 58 38

E-mail: posta@zsokrumi.edu.sk

web: www.zsokrumi.edu.sk , www.zsokruzna.sk , www.zsokrumi.edupage.sk

Zriaďovateľ:

Názov: Mesto Michalovce

Adresa: Námestie Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

Kontakty: Ing. Katarína Poláková

E-mail: polakova@msumi.sk

Platnosť dokumentu: 1.9.2011 – 31.8.2012

 

I. Všeobecná charakteristika školy

1. Veľkosť školy

Základná škola Okružná 17, Michalovce je úplnou základnou školou s deviatimi postupnými ročníkmi. História našej školy sa datuje od septembra 1974. V súčasnosti na škole pôsobí 62 pedagogických zamestnancov a navštevuje 843 žiakov (39 tried), na I. stupni je 349 žiakov (18 tried), na II. stupni 494 žiakov (21 tried). Počtom žiakov patrí k najväčším v okrese, čo je dôsledkom nadštandardnej výchovno-vzdelávacej ponuky školy.

Súčasťou školy je školská jedáleň, telocvičňa a školský športový areál. Areál školy
je situovaný v sídliskovej zástavbe v dobrej lokalite s bezproblémovým prístupom.

2. Charakteristika žiakov

Prevažná časť žiakov je mestských , spádová obec našej školy je obec Krasnovce.  Keďže sme škola s triedami so špeciálnym zameraním, navštevujú našu školu aj žiaci zo širšieho okolia.

Priemerný počet žiakov sa pohybuje od 870 – 915 žiakov. Žiaci navštevujú triedy
s klasickým  zameraním, triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, športové triedy so zameraním na futbal a hádzanú a triedy pre žiakov so všeobecným  intelektovým nadaním. Na škole zabezpečujeme aj výučbu pre  integrovaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami.

2.1 Žiacky parlament

Na riadení školy  sa  zúčastňujú aj žiaci, prostredníctvom svojich volených zástupcov v žiackej samospráve. Dávajú podnety a pripomienky k životu a  organizácii  školy,
k hodnoteniu žiakov a žiackych kolektívov, účastí na akciách školy, dobročinným  aktivitám, pomoci žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, zabezpečovaniu dodržiavania  školského poriadku, prezentovaniu školy na verejnosti a slúžia ako spätná väzba vedeniu školy.

3. Charakteristika pedagogického zboru

Personálnou stratégiou vedenia školy je zabezpečiť 100 % odbornosť vo výchovno-vzdelávacom procese. Na škole pracujú pedagógovia, ktorí spĺňajú kritéria odborného pedagogického vzdelania  súčasnej doby:

 • Prejavujú kreativitu
 • Majú záujem o odbor a sebavzdelávanie
 • Majú organizačné a riadiace schopnosti
 • Majú vzájomný rešpekt založený na dôvere a ľudskosti
 • Aktívne sa spolupodieľajú na riadení školy, čím preberajú súčasne zodpovednosť za svoje rozhodnutia

V priemere pracuje na škole 62 – 65 pedagógov, z ktorých  je 10 vychovávateliek ŠKD. Je to dostatočný počet na to , aby pedagógovia neboli zaťažovaní nadpočetnými hodinami a mohli sa sústrediť na prípravu kvalitnej výuky žiakov. Vedenie školy vytvára vhodné podmienky na systematické vzdelávanie pedagógov. I. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu absolvovalo 98% pedagógov. II. kvalifikačnú skúšku majú 7
pedagógovia. Všetci pedagógovia absolvovali vzdelávanie IKT, čím je na škole
zabezpečená 100 % počítačová gramotnosť pedagógov. 15 pedagógov absolvovalo
ECDL.

Vo veľkej miere sa pedagógovia zúčastňujú priebežných vzdelávaní, alebo jednorazových vzdelávaní vo svojom aprobačnom predmete. Okrem týchto vzdelávaní sa zúčastňujú aj na školeniach inovačných a alternatívnych metód vyučovania, ktoré potom realizujú na škole vo vyučovaní.Sme škola so štatútom „Škola, ktorej to myslí“. Vyučovanie cudzích jazykov -  anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk a francúzsky jazyk je zabezpečené 100 % kvalifikovanosťou.
Výchovný poradca pracuje v oblasti poradenstva pri problémoch vo výchove a vzdelaní, profesionálnej orientácii žiakov, úzko spolupracuje s rodičovskou verejnosťou a Pedagogicko-psychologickou poradňou.
Koordinátori environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, primárnej prevencie protidrogových závislostí, výchovy k ľudským právam, zabezpečujú celoročne aktivity zamerané na jednotlivé výchovy.
Súčasťou nášho vzdelávacieho programu sú triedy zamerané na šport, preto spolupracujeme aj s jednotlivými športovými klubmi a ich trénermi.

4. Organizácia prijímacieho konania

Prijímanie žiakov do základnej školy prebieha na základe žiadosti zákonného zástupcu. Zápis žiakov do prvého ročníka sa koná v čase od 15. januára do 15. februára. Každoročne v miestnych médiach oznamuje možnosť zápisu detí na našu školu, plus potrebné náležitosti s tým spojené.

Na škole máme špecializované triedy, z tohto dôvodu robíme aj prijímacie konanie vyplývajúce z platnej legislatívy.

Do 1. ročníka tried pre intelektovo nadané deti prebieha prijímacie konanie v spolupráci s CPPaP, ktorá diagnostikuje intelekt uchádzačov, záverečné rozhodnutie o prijatí realizujeme v spolupráci s PhDR. Jolanou Laznibátovou,CSC – autorkou projektu APROGEN.

Do 5. ročníka tried s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov prebieha prijímacie konanie v spolupráci s CPPaP, ktorá preverí matematické schopnosti a zručnosti formou testu. Toto prijímacie konanie sa koná vždy v mesiaci február.

Do 5. ročníka športových tried robíme výber na základe lekárskeho odporúčania a talentových skúšok pozostávajúcich z pohybových schopností a zručností, ktoré posudzujú tréneri.

5. Dlhodobé projekty

Škola, ako jedna zo 400 škôl na Slovensku, bola vybraná do projektu „Školy
budúcnosti
“, ktorého základom je centrálny e-learningový portál a jeho využívanie na hodinách rôznych predmetov. E-learningový portál disponuje bohatou škálou učebných materiálov.

V rámci operačného programu Vzdelávanie – Modernizácia vzdelávania sme
zrealizovali projekt Škola, v ktorej sa všetci učia, ako spoznávať veci okolo nás s finančnou podporou Európského sociálneho fondu. Projekt bol zameraný na ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti inovačných metód a postupov a na tvorbu učebných zdrojov a pomôcok.

Na škole boli úspešné realizované ďalšie projekty

Digitálni štúrovci 2005: Zvyšovanie vzdelanosti v oblasti informačných a komunikačných technológií detí predškolského veku, seniorov, rodičov a priateľov našej školy,

Digitálni Štúrovci 2006: Skvalitnenie životného štýlu, rozvoj vzdelanosti a uvedomelosti obyvateľstva našej lokálnej komunity,

Otvorená škola 2004: Zvyšovanie počítačovej gramotnosti žiakov, pedagógov
a rodičovskej verejnosti,

Otvorená škola 2007: Naša škola – škola pre všetkých, v rámci ktorých sme
realizovali kurzy pre mladšie a staršie deti predškolského veku, záujmové krúžky so zameraním na rozvoj digitálnej gramotnosti, kurzy pre učiteľov (Prvé kroky s e-learningom), kurzy pre seniorov, zorganizovali sme žiacku vedeckú konferenciu, zabezpečovali sme internetovú čajovňu a poradenské centrum.

Škola má bohaté skúsenosti aj s  realizáciou projektov a organizovaním aktivít:

Škola budúcnosti, Konto Globtel: Zavedenie informačno-komunikačných
technológii  do vyučovacieho procesu
,

Konto Orange: Matematické pexeso, domino a iné hry, Každý deň sa prebudíme v inej krajine, Kvapka vody medzi nami, Roztočme to s lekvárom,

Jazykové laboratóriá pre ZŠ a SŠ 2006 a 2007: Každý mesiac sa prebudíme v inej krajine, Krok za krokom s cudzími jazykmi v ústrety krajinám,

Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2006: Kniha bola, je a bude súčasťou nášho života,

Zelené oázy (nadácia Ekopolis, Slovnaft): Spev v sade,

Zdravie v školách 2007: Sekundy života v tvojich rukách,

Projekt Občan (Združenie ORAVA): Autom až na Mesiac alebo ako prísť autom až
do školy
, Ako mať zdravé pľúca až do konca života,Na každom rohu číha tma, Internet nebezpečná droga,

Otvorená škola – oblasť športu 2004, 2005, 2006, 2007: Športová
brána dokorán
,

Materiálno-technický rozvoj v oblasti školských areálov škôl so športovými triedami: Nech šport má u nás zelenú.

V poslednom desaťročí zaznamenala škola výrazné úspechy v prírodovednej a
spoločenskovednej oblasti a najmä v oblasti využívania IKT:

 • naši žiaci sa zapojili  do projektu Občan, 7x prezentovali svoje portfóliá v Národnej rade SR a  na celosvetovej prehliadke Project CIVITAS vo Washingtone D.C.,
 • každoročne sa zúčastňujeme Týždňa hlasného čítania, zapájame sa do projektu Čítame s Osmijankom, kde sme v dvoch ročníkoch získali ocenenie za originálne riešenie hracích plánov,
 • 5 ročníkov žiackej vedeckej  konferencie – týždeň vedy a techniky na škole, prezentácie  zaujímavých a netradičných vedeckých prác žiakov našej školy v širokej verejnosti za účasti zástupcov mesta, okresu a Prešovskej univerzity Prešov. Príklady prezentácii žiakov – Nie sú éčka ako éčka, Posunková reč,
  Elektromagnetické pole Zeme, Japonsko kráľ počítačových zemetrasení, Od
  počítačov veľkosti dinosaura k mikroprocesorom

Uskutočnili sme veľký počet kurzov so zameraním na zvýšenie digitálnej gramotnosti
s rôznymi stupňami obtiažnosti pre učiteľov našej školy, pre učiteľov
okresu, zamestnancov materských škôl, seniorov, rodičov a priateľov našej
školy a tiež sa v tejto oblasti venujeme deťom z IX. a XIII. MŠ v Michalovciach. Poskytujeme odbornú pomoc pri využívaní služieb internetu, škola má každoročne vyhradené hodiny pre verejnosť, lebo obyvatelia majú malé skúsenosti s využívaním internetu, preto sami požadujú odbornú pomoc pri využívaní služieb internetu, čo by sme chceli obyvateľom regiónu poskytnúť.

Už tretí rok naša škola podporuje projekt modernizácie vyučovania na 1. stupni ZŠ využívajúc prvky Daltonského plánu. Ide o formu organizácie triedy, ktorá na princípe
voľnosti a samostatnej práce žiakov sleduje cieľ uvedomelej a aktívnej výchovy k zodpovednosti a samostatnosti. Voľnosť a samostatná práca sa vo výchove a vyučovaní stimuluje a vymedzuje pomocou inštrukcií alebo zadania. Spôsob Daltonského vyučovania realizujú na našej škole PaedDr. Marianna Lipková a Mgr. Lenka Babjaková ktoré absolvovali priebežné vzdelávanie práve s týmto zameraním.

V 5-tich triedach (I.D – Mgr.Monika Tomovčíková, I.E – Mgr. Marta Paligová, II.A –
PaedDr. Mariana Fejková, III.B – Mgr. Katarína Jurčišinová, VI.C – PaedDr. Dana
Hamariková,Mgr. Anna Nahálková, Mgr. Ivana Pavlikánová, Mgr. Monika Tomovčíková, PaedDr. Renáta Záborská) pracujeme v zmysle vysokoefektívneho učenia (integrované tematicke vyučovanie), ktorého základom je vytvorenie podnetného a bezpečného prostredia, rozvíjanie životných zručnosti a prepojenie učiva v zmysle Gardnerovej teórie 9 inteligencií.

Ako pilotná škola v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska pod odbornou
garanciou Mgr. Anety Chlebničanovej overujeme e-learningový predmet Poznaj
svoje peniaze, ktorý vychádza z Národného projektu Finančnej gramotnosti
SR.

Pre rozvoj občianskej zodpovednosti pracujeme s programom Základy demokracie , kde prostredníctvom predmetu Zodpovednosť rozvíjame základné zručnosti žiakov
v oblasti občianskej a osobnej zodpovednosti.Odbornú garanciu zabezpečuje Mgr. Marcela Maslová.

Naši pedagógovia plne chápu, že zásadným prvkom k úspešnej realizácii premeny
tradičnej školy na modernú školu 3. tisícročia je učiteľ. Vedenie školy v plnej miere umožňuje ďalšie vzdelávanie učiteľov:

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

6.1 Spolupráca s rodičovskou verejnosťou

Spolupráca školy s rodičovskou verejnosťou je tradične veľmi dobrá. Rodičia sa prostredníctvom  svojich zástupcov v rodičovskej rade aktívne podieľajú na chode školy. Informovanosť rodičov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov a celkovom dianí na škole prebieha formou:

 • Žiackych knižiek
 • Formou internetovej stránky školy
 • Konzultačnými hodinami
 • Pravidelnými schôdzami rodičov – 4 x ročne
 • Dňami otvorených dverí
 • Spoločnými kultúrno-spoločenskými aktivitami školy a rodičov
 • Osobnými rozhovormi triednych učiteľov a rodičov

6.2 Spolupráca so školskou radou

V zmysle zákona č. 596/2003 bola v júni ustanovená Školská rada pozostávajúca z 11 členov. Zo zákona sa školská rada:

 • Vyjadruje k návrhu školského vzdelávacieho programu a k jeho následnému uskutočňovaniu
 • Schvaľuje hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a činnosti školy
 • Prerokuváva Vnútorný poriadok  školy
 • Vyjadruje sa i materiálnemu zabezpečniu výchovno-vzdelávacieho procesu
 • Vyjadruje sa k návrhu rozpočtu
 • Vyjadruje sa k správe o výsledkoch hospodárenia školy
 • Pomáha pri riešení problémov týkajúcich sa chodu školy

6.3 Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Spolupráca s CPPPaP pozostáva  v odbornom vyšetrení žiakov s podozrením na špecifické poruchy učenia a správania, a v následnom doporučení ako ďalej s týmito žiakmi pracovať. Ďalej spolupracujeme pri prijímaní žiakov do tried so špeciálnym zameraním.

Úzka spolupráca výchovného  poradcu a CPPPaP je aj v oblasti profesionálnej orientácie žiakov. CPPPaP ponúka škole v rámci spolupráce pomoc pri prevencii patologických javov, vzájomných vzťahov v triednych kolektívoch atď.

6.4 Spolupráca so športovými klubmi

V rámci výuky v triedach so športovým zameraním úzko spolupracujeme pri zabezpečovaní športových aktivít a súťaží so športovým  futbalovým a hádzanárskym klubom v Michalovciach. Podieľajú sa na materiálnom a personálnom zabezpečení športových aktivít.

6.5 Spolupráca so vzdelávacími inštitúciami

Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces sa snažíme aj prostredníctvom spolupráce
s kultúrno-vzdelávacími inštitúciami:

 • Mestská knižnica Gorazda Zvonického Michalovce
 • Matica slovenská Michalovce
 • Mestské kultúrno-spoločenské stredisko Michalovce
 • Okresná hvezdáreň Michalovce
 • Zemplínske múzeum Michalovce
 • Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
 • ŠMND a gymnázium Bratislava
 • Združenie Orava
 • Nadácia pre deti Slovenska

7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

Škola je dvojpodlažná budova pozostávajúca zo sekcie učební, jedálne, spoločenskej miestnosti, zborovne , kancelárii, kabinetov a sekcie telocvične so šatňami a kabinetmi.

Na škole máme 31 kmeňových učební a 9 odborných učební. Odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

Využívame ich pre vyučovanie fyziky, chémie, prírodopisu, výtvarnej výchovy, pri odborných učebniach  sú zriadené kabinety s  veľmi dobrým a kvalitným vybavením učebných pomôcok. Na implementáciu IKT do výchovnovzdelávacieho procesu máme dostatočné priestorové a kvalitné vybavenie. V súčasnosti naša škola disponuje 2 počítačovými učebňami,  jazykovou počítačovou učebňou, mobilným jazykovým laboratóriom a pripojením na internet prostredníctvom optického kábla, ďalšie počítače sú umiestnené v triedach pre mimoriadne nadané deti, v jazykovom laboratóriu, knižnici a v kabinetoch pre pedagogických zamestnancov školy. Jazykové laboratórium je vybavené slúchadlovou zostavou pre 17 žiakov. Jazykové učebne sú vybavené kvalitným softvérovým vybavením a knižným fondom pre cudzie jazyky. Doplnením učební o interaktívne vyučovacie tabule vytvorili sme 3 multifunkčné učebne, využívané pre rozvoj poznatkov žiakov a ich technické zručnosti. Triedy
pre intelektovo nadané deti sú vybavené výpočtovou technikou, televízorom, video,DVD prehrávačom, data projektormi, keramickou tabuľou, špeciálnym žiackym
nábytkom, čo umožňuje žiakom ich využitie v priebehu celého vyučovacieho procesu. Na získavanie zručností žiakov v rámci technickej výchovy špecifickej prípravy slúžia školské dielne a cvičná kuchynka.

Na škole je zriadených 16 kabinetov. Na I.stupni pre ročníky 1.-2, 3.-4, a VIN, na II.stupni sú zriadené pre jednotlivé predmety. Vybavenie kabinetou učebnými pomôckami je na veľmi dobrej úrovni, každoročne ho dopĺňame modernými učebnými pomôckami.

Škola má k dispozícii átrium využívané na vyučovanie prírodovedných predmetov.

Súčasťou školy je športový areál, ktorý pozostáva:

 • Multifunkčného ihriska s umelým povrchom
 • Multifunkčného miniihriska s umelým povrchom
 • Asfaltového ihriska na loptové hry
 • Antukového bežeckého oválu
 • Sektoru na skok do výšky a diaľky
 • Asfaltovej plochy na loptové hry

V školskom areáli sa nachádza oddychová zóna vybavená lavičkami, ktorá slúži na vyučovanie výchov v teréne.

Stravovanie zabezpečujeme v školskej jedálni s kapacitou cca 200 miest. Školská kuchyňa je po rekonštrukcii, jej vybavenie spĺňa všetky kritéria súčasných noriem 21.storočia.

Spoločenská miestnosť s pódiom má kapacitu 120 miest na sedenie. Vybavenie spoločenskej miestnosti pozostáva z televízora, videa, DVD prehrávača, klavíra, keramickej tabule. Využívame ju na besedy, premietanie filmov a DVD, na vzdelávacie
aktivity žiakov a učiteľov, kultúrno-spoločenské podujatia. Škola disponuje školskou knižnicou s IKT vybavením a dobrým knižničným fondom,  slúži na skvalitňovanie čitateľskej gramotnosti žiakov.

V škole sa nachádza 8 boxov hygienických zariadení pre potreby žiakov a 2 boxy pre pedagogických zamestnancov.

Škola má zabezpečený bezbariérový prístup a plošinu pre invalidný vozík.

8. Škola ako životný priestor

Nezanedbateľnou podmienkou pre dosahovanie kvalitných  výsledkov v práci učiteľov a žiakov je príjemné a esteticky upravené prostredie nielen v interiéri ale aj v exteriéri  školy. Už tradične je našou snahou zlepšovať celkový vzhľad budovy školy a jej vybavenie tak, aby sme poskytovali žiakom bezpečné  prostredie, v ktorom sa môžu plne venovať ich hlavnému cieľu – vzdelávaniu.

Každoročne postupne vymieňame nevyhovujúci  žiacky školský nábytok, upravujeme chodbové priestory, pre potreby žiakov boli kompletne vymenené šatňové skrinky. Neoddeliteľnou súčasťou estetického vzhľadu sú rôzne informačné tabule a výzdoba školy, ktorá slúži pre informáciu rodičovskej verejnosti  o celkovom dianí na škole.

Školský areál poskytuje bohatú možnosť vyžitia sa v športových činnostiach nielen počas vyučovania, ale aj mimo neho. Máme zriadené kvalitné športoviská, ktoré majú multifunkčný charakter s rôznorodým využitím. Naša internetová čajovňa poskytuje možnosť návštevy internetu aj v mimovyučovacom čase nielen žiakom , učiteľom  ale aj rodičovskej verejnosti. Organizovaním kultúrno-spoločenských aktivít sa snažíme čo najviac prezentovať výsledkami našej práce a celkovými možnosťami školy nielen  pred  rodičovskou verejnosťou, ale na verejnosti vôbec.

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

V škole sa snažíme vytvárať vyhovujúce podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní. Všetky legislatívne normy súvisiace s revíziami
realizujeme načas, prípadne nedostatky okamžite odstraňujeme.

Každoročne na začiatku školského roka sú žiaci a zamestnanci poučení o BOZP, o dodržiavaní vnútorného poriadku školy. Pred realizovaním každej mimoškolskej akcie triedny učiteľ poučí žiakov o správaní sa mimo školy v záujme vlastnej bezpečnosti. Žiaci sú poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pred konaním každého
lyžiarskeho výcviku, školy v prírode a plaveckého kurzu.

V každej odbornej učebni sú vyvesené pravidlá bezpečného správania. Na začiatku školského roka, na prvej vyučovacej hodine v tejto učebni sú žiaci poučení o dodržiavaní týchto pravidiel.

Vo všetkých priestoroch školy, kde prebieha vyučovací proces sa stále vykonáva údržba, ktorou sa snažíme predchádzať úrazom pedagógov, žiakov, zamestnancov a ostatnej verejnosti. Boli vykonané rekonštrukcie podlahových krytín v učebniach, na chodbách, v jedálni, v telocvični. V súčasnosti postupne prebieha výmena osvetlenia.

Ukončením kompletnej rekonštrukcie školy s využitím fondov Európskej únie zabezpečujeme veľmi dobré materiálovo technické podmienky pre vzdelávanie s efektívnym využitím finančných zdrojov na energie.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO UČEBNÉHO PROGRAMU A ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN 2011-2012