Zameranie školy

   Vzdelanie je, bolo a stále bude dôležitou súčasťou života človeka. Ba pre väčšinu ľudí je jeho prioritou. Preto škola, ktorá ho poskytuje, sa stáva jeho kvalitným základom. Len moderná, svetu otvorená škola s erudovanými pedagógmi, tvorivou pracovnou klímou a korektnými medziľudskými vzťahmi dokáže vychovať múdrych, tvorivých, ale i charakterných ľudí.

A tu sú indikátory kvalitného vzdelania, ukazovatele kvalitnej školy.

Základná škola na Okružnej ulici 17 v Michalovciach je prototypom modernej ZŠ, v ktorej pôsobí 62 pedagogických zamestnancov a navštevuje ju 825 žiakov. Počtom žiakov patrí k najväčším v kraji, čo je výsledkom nadštandardnej výchovno-vzdelávacej ponuky školy.

Škola pripravuje svojich žiakov nielen na ďalšie štúdium, ale hlavne pre život. Preto pri výchove a vyučovaní rozvíjame nielen rozumové schopnosti, nadanie a tvorivosť žiakov, ale aj ich telesné zručnosti, praktické potreby a charakterové vlastnosti. Využívame pri tom najmodernejšie didaktické pomôcky a inovatívne metódy a formy práce. Prepojenie na informačno-komunikatívne technológie robí učenie ešte efektívnejším. Škola je vybavená štyrmi počítačovými učebňami, triedami s interaktívnou tabuľou a dataprojektormi.

Výsledkom kvalitného vyučovacieho procesu sú (okrem iného) i výrazné úspechy žiakov v jednotlivých súťažiach v rámci okresu, kraja i Slovenska. Nadaní a talentovaní žiaci môžu 52 záujmových útvaroch matematického, prírodovedného, jazykového, umeleckého, športového i praktického svoje záujmy rozvíjať v  charakteru.

Vo vyučovacom procese má dôležité zastúpenie i výučba cudzích jazykov. Otázky – „Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Gavaríte pa rusky?“ znejú už v triedach 1. ročníka. Súčasťou vyučovania cudzích jazykov sú i zahraničné exkurzie, počas ktorých si žiaci v praxi overia svoje jazykové schopnosti. Cudzie jazyky sa v škole vyučujú vo všetkých typoch/moduloch tried.

Škola má okrem tried s klasickým zameraním aj triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy a triedy pre deti so všeobecno-intelektovým nadaním.

Žiaci v triedach 5.-9.ročníka s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov sa naučia tvorivo a efektívne riešiť situácie a problémy v tejto oblasti, kriticky myslieť a hodnotiť výsledky svojej práce.

V triedach s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy nájdu svoje uplatnenie chlapci so záujmom o futbal a dievčatá o hádzanú. Títo žiaci získajú okrem kvalitného základného vzdelania aj možnosť dostatočne rozvíjať svoje športové nadanie a uplatniť ho v praxi.

Žiakom v 9 intelektovo nadaných triedach poskytujeme špeciálne vyučovanie zodpovedajúce ich nadaniu. Títo žiaci si vyžadujú nielen individuálny prístup pedagógov, ale i individuálne metódy a formy práce, pri ktorých majú možnosť uplatniť a rozvíjať svoj intelekt. Týmto potrebám zodpovedá aj vybavenie  a usporiadanie tried.

Alternatívne vyučovanie podľa Daltonského plánu uplatňujú vyučujúce na 1.stupni školy. Jeho základnými princípmi sú sloboda a zodpovednosť, spolupráca, samostatnosť.

V školskom roku 2011-2012 sa na I. stupni  školy začalo vyučovať podľa inovačného programu Vysoko efektívne vyučovanie – Integrované tematické vyučovanie. U žiakov sa od 1. ročníka rešpektuje skutočnosť, že každé dieťa má svoj spôsob učenia.

Aby sa naši žiaci i všetci zamestnanci v škole cítili dobre a svoj „školský čas“ strávili v príjemnom, účelnom a vkusnom prostred, uskutočnili sme celkovú rekonštrukciu a modernizáciu budovy školy – strecha, fasáda, okná, dvere, átrium. K estetizácii interiéru prispeli vynovené sociálne zariadenia, nový školský nábytok(lavice, stoličky, dvere) vo všetkých triedach, nové zariadenia kabinetov a estetizácia chodieb.

Moderný športový areál – futbalové, hádzanárske, volejbalové ihrisko, atletická dráha i doskočisko – spĺňa nielen funkčné a estetické, ale i bezpečnostné kritériá.

Naša škola je nositeľkou štatútu Škola, ktorej to myslí, ktorý oprávňuje pedagógov vychovávať a vzdelávať v duchu zásad kritického myslenia.

Naším cieľom vždy bol, je aj bude dieťa-žiak. Žiak všestranne a harmonicky rozvinutý, schopný ďalej študovať a uplatniť sa v praktickom živote.

Tak sa naša škola stáva veľkou. Veľkou nielen počtom žiakov, obsahom, a kvalitou, ale veľkou i srdcom.